הרב דניאל הכהן סטבסקי
חמשת ספרי היסוד למורנו הבעל שם טוב
פרשת חיי שרה

 יום חמישי  | כ' חשון | תשעב  

 

פרשת חיי שרה

 

 

בעזרת מלך יחיד א'ל חי העולמים
תורת הלוחות הראשונים

פרשת חיי שרה
מפי מורנו דב"ר הכהן סטבסקי שליט"א
סיכום ועריכה: ר' אשר לוין היו' בית הבעל שם טוב

 

להשתנות בשורש

וַיֹאמֶר: בֹוא ברוךְ הוי'ה! לָמָה תַעֲמֹד בַחוץ? וְאָנֹכִי פִניתִי הַבַיִת ומָקֹום
לַגמַלִים: (בראשית כד לא)

לבן הארמי ראה מתנות בידי אליעזר והזמין אותו הביתה. והוא אמר:
אני יודע שאתם בבית אברהם קצת רגישים לעבודה זרה, אז אני פניתי את הבית ואתה יכול להיכנס, אין שם פסלים, אין תמונות פוליטיקאים וכו'.

מביא הבעש''ט מדרש רבתי : וַירָץ לָבָן אֶל הָאִישׁ הַחוצָה אֶל הָעָיִן .
(בראשית כד כט)

כידוע הרבה מאבות ואמהות שלנו מצאו את הזיווג על העין, זאת אומרת מעיין: יצחק אבינו ורבקה, יעקוב אבינו ורחל, משה רבינו וציפורה. אבל זה רומז על עוד משהו: עין זה גם עיניים, עניין של שמירת עיניים. כאשר אדם שומר על עיניים הוא זוכה לזיווג טוב. שמירת עיניים זה לא רק מה לא לראות, אלא גם מה כן לראות. בכל דבר יש מצווה לא תעשה ומצוות עשה. מצווה לא תעשה – מה לא לראות, מצווה עשה – מה כן לראות: אותיות של תורה, כלים של בית המקדש, וגם איך להסתכל על לכל יהודי ויהודי בעין טובה. בזכות דברים כאלה קשורים גם למעיין התורה זוכים גם לזיווג טוב.

ממשיך המדרש: מעייניה ליה עומד על הגמלים על העין, מעיין גרמיה.

זאת אומרת שמעיין הזה גרם שאליעזר ראה עם העין את המידות טובות של רבקה. וכאשר ראה אליעזר שיש לרבקה לב טוב, וגם היא רצה, היא זריזה – אז מיד נתן לה את כל המתנות, כל התכשיטים. ונשאלת השאלה: ככה בודקים שידוך? רק רואים שיש לבחורה לב טוב והיא זריזה אז מיד חותמים כתובה? כן, דבר הכי חשוב בשידוך – מידות טובות: לב טוב, זריזות, רחמים, חמלה. זה הסימן שביקש אליעזר והוא לא ביקש ידע ולא יחוס. ומעיין גרם שהוא ראה את זה, כי כולם בחזקת סמים, אמר רבי בנימין, אמר רבי מאיר: הכל בחזקת סומין עד שהקב''ה פוקח את עיניהם. לפעמים משהו ממש מול העיניים שלנו ולא רואים, צריכים סיעתא דשמיא לראות את הדברים הטובים.

ממשיך המדרש: וַיֹאמֶר בֹוא ברוךְ הוי'ה - שהיה סבור בו שהוא אברהם, שהיה קלסתר פניו דומה לו.

לבן חשב שאליעזר הוא אברהם, אליעזר היה כל כך הרבה זמן אצל אברהם, היה משקה מתורת רבו שכנראה תפס קצת מפניו וממידות שלו.

ועוד אומר המדרש: אמר רבי יוסי בן רבי דוסא: כנען הוא אליעזר, ועל ידי ששירת אותו צדיק באמונה - יצא מכלל ארור לכלל ברוך.

אליעזר היה לא יהודי, ולפי התורה הזאת, אומר הבעש''ט הקדוש שאין טבע, אין דבר כזה שאדם לא יכול להפוך אותו. אליעזר פעם היה ארור, אבל על ידי שישב אצל אברהם אבינו ושירת אותו ושמע תורתו וקיבל מידותיו נעשה ברוך.

ומי מודיע את אליעזר על השינוי? לבן, אחד שאין לו אינטרס.

אומר הבעש''ט הקדוש: צריך להקשיב כי לפעמים אומרים לנו דברים אנשים שאנחנו מכירים אותם או לא מכירים אותם ויוצא דיבור שאנחנו לא מבינים למה הוא אמר את זה. אבל אם מישהו אמר משהו ואני שמעתי - זאת אומרת שהקב''ה נתן לו רשות לפתוח את הפה ולי הוא פתח אוזניים שאני אשמע - וזה סימן שהקב''ה העביר מסר דרכו. מה המסר שקיבל כאן אליעזר? אתה יצאת מכלל ארור ונכנסת לכלל ברוך, אתה הפכת את הטבע. אי אפשר להגיד לאדם: יש לך שורש מקולקל ואין מה לעשות איתך. אומר הבעש''ט הקדוש שאין דבר כזה. העתיד יותר חזק מעבר. לפעמים בן אדם מאוד מאמין בעבר, מאמין שעבר אי אפשר לשנות. וזה לא נכון כי עבר כן אפשר לשנות.

ארי''זל אומר על אליעזר עבד אברהם:
שרש אליעזר עבד אברהם, אליעזר, כלב בן יפונה, בניהו בן יהוידע, זכריהו בן יהוידע, שמעיה בבחינת הרוח. אבטליון אחיו, בבחי' נפש.
דע, כי אליעזר עבד אברהם, הוא היה בכלל ארור כנען, ונכנס לכלל ברוך, כאשר אמר לו לבן בא ברוך ה', כמ"ש חז"ל ולפי שזכה לבן למעלה זו, להוציאו מכלל ארור, לכן נתקן גם הוא, ונתגלגל בנבל הכרמלי, ושניהם גלגולי בלעם, כמבואר אצלינו וז"ש ז"ל למנצח על מות לב"ן, הוא נבל והנה לולי שלמעלה לא נתקיימה ברכת לבן לאליעזר, לא נכתבה בתורת ה' אמת, ומהכרח זה קיימו רז"ל מדרש זה, שיצא מכלל ארור וגו'. ולפי שלבן גרם לאליעזר שיתוקן, ויתגלגל בכלב בן יפונה, לכן נקרא בן יפונה, בנו של לבן, שכתוב בו ואנכי פניתי הבית לאליעזר, כי כבנו יחשב, כיון שהכניסו לכלל ברוך, ונתקן ונתגלגל בכלב ע"י ברכתו, כי כלב בן מצרון היה, ולא בן יפונה. (שער הגלגולים הקדמה לו)

צריך לדעת כלל גדול:
אם מישהו יגיד שאפשר להשתנות בענפים אבל אי אפשר להשתנות בשורשים – תדע שזה לא נכון, אפשר להשתנות גם בשורשים.

ממשיך הבעש''ט ואומר:
וַיֹאמֶר: בֹוא ברוךְ הוי'ה''. אמר רבי יעקב בשם רבי יוחנן דבית גוברין: עבד ליה אפטרה. ומה אליעזר על ידי ששרת את הצדיק באמונה, יצא מכלל ארור לכלל ברוך – ישראל שעושין חסד עם גדוליהם ועם קטניהם בידיהם ורגליהם, על אחת כמה וכמה, ע"כ.

אם עבד כנעני על ידי דבקות לצדיק היה מסוגל להשתנות בשורש, לעבור מכלל ארור לכלל ברוך אז קל וחומר גם אנחנו בני ישראל על ידי התקשרות לצדיק מסוגלים להשתנות, לתקן מידותינו בשורשן.
 

 

הרשמת חברים

כל העולמות כולם הם לבושים