ספריו הקדושים

 

 

כתב ידו של הבעש"ט הקדוש

פרט לארבעים ושבע אגרותיו {אשר על מחציתם ישנו ספק לגבי מקוריותם} אין בידנו ספרים
 שהוציא הבעל שם טוב הקדוש בחייו. פרט לאגרות אלה, שני ספרים כתב הבעל שם טוב בחייו וחשב להוציאם לאור בעלייתו לארץ ישראל. הספר הראשון שכתב בכתב יד קודשו הוא ביאור פנימי על כל התנ"ך. ספר זה טבע בים התיכון בתוך ארגז אשר בו כתבים אחרים וספרים יקרים. ספרו השני הוא ביאור מקיף ופנימי על התלמוד הבבלי והירושלמי שהניח ביום פטירתו בידי נכדו הבכור, רבי משה חיים אפרים מסאדליקוב זיע"א, וגם ספר זה אבד בתוך שנת פטירתו של הבעל שם טוב. תלמידיו הקדושים שיחזרו ספרים אלה מתוך מה שרשום היה בפנקסם. חמישה מתלמידיו לקחו על שכמם מלאכת הכתיבה והעברת מסורת רבם הבעל שם טוב, הלא הם: הרה"ג רבי מאיר מפרמישלאן, הרה"ג רבי גדליה מליניץ, הרה"ג רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ מפולנאה, הרה"ג רבי פנחס שפירא מקוריץ, הרה"ג רבי דב בער ממעזריץ' זיע"א. הם כינסו את פנקסיהם ומסרו את המלאכה להרב הגאון רבי גדליה מליניץ והוא שמסר לתלמידיו אשר במשך השנים הדפיסו חמישה ספרי יסוד עיקריים מתורת הבעל שם טוב הקדוש זיע"א, הלא הם:

 

 

א. שבחי הבעש"ט   ב. צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות  ג. כתר שם טוב

ד. בעש"ט על התורה [עם עמוד התפילה]   ה. סידורי הבעש"ט

 

אפיון ספרי היסוד:

א. שבחי הבעש"ט
– הוא ספר תורת המציאות והחיים [להרה"ג תלמיד הבעש"ט ר' דוב בער ב"ר שמואל שוחט מליניץ זצ"ל. מהדורא ראשונה: קאפוסט תקמ"ה]

 

ב. צוואות מריב"ש טוב והנהגות ישרות
–  ספר ההדרכות המעשיות [להרה"ג תלמיד הבעש"ט הרה"ג ר' ישעיהו אבד"ק יאנוב-דינוביץ זצ"ל. מהדורא ראשונה: זאלקווא כד אדר תקנ"ג]

 

ג. כתר שם טוב
– התורות הלמדניות העמוקות [להרה"ג תלמיד הבעש"ט רבי אהרן הכהן מאפטא זצ"ל.  מהדורא ראשונה: זאלקווא תקנ"ד]

 

ד. בעש"ט על התורה
–  הקומה השלימה ובתוכו ספר עמוד התפילה – תורת התפילה השלמה של מרן הבעש"ט [להרה"ג תלמיד הבעש"ט ר' נתן נטע הכהן מקולביעל זצ"ל. מהדורא ראשונה:  ע"י המדפיס מוהר"ר שמעון מנחם מענדיל מגאוורטשוב זצ"ל שנת תקע"ה מתוך תורות שנמסרו ונתקבלו מתלמידי הבעש"ט הקדוש זיע"א הראשונים במשך הדורות]

 

ה. סידורי הבעש"ט
–  סדר הייחודים והעליות הסידורים אשר יצאו מבית מדרשו של מורנו הבעש"ט הק' זיע"א ע"י העתקת תלמידיו הישירים עצמם {ולא תלמידי תלמידיו}. נוסח רובם של סידורים אלה הוא נוסח אשכנז הקדמון [פרט ל"כתר" בקדושת מוסף שהוא מנהג מקובלי אשכנז עפ"י מאמר הזוהר פר' פקודי] וכידוע ומוכח שהבעש"ט הקדוש התפלל נוסח זה בלבד ולא שינה ממסורת אבות חסידי אשכנז עקב התפשטות קבלת האחרונים בסוף ימיו, ורק תלמידי תלמידיו חלקם שינו הנוסח ולא בדורו, ונוסחו הוא נוסח הקדמונים המבורר, וכפי שמובא בברור בספר בעל שם טוב על התורה פרשת נח סימן קמב וראה שם במקור מים חיים  סוף סעיף קלט: "בקונטרס בית צדיקים שבסוף ספר נפלאות היהודי דף מח ע"א העידו שבסידור תפלה של הבעש"ט נכתב ברוך שאמר קודם הודו [והוא נוסח אשכנז] ע"ש". ולהלן סידורי הבעש"ט הק' היוצאים מבית מדרשו ע"י תלמידיו הישירים עצמם זי"ע:

 

ספרי יסוד הסמוכים אליהם ממקבלים איש מפי איש

מבני ביתו ומשפחתו:

ספר "דגל מחנה אפרים" מאת נכדו תלמידו הרה"ק ר' משה חיים אפרים מסאדילקוב זי"ע

ספר "בוצינא דנהורא" מאת נכדו חביבו הרה"ק ר' ברוך ממעזיבוז' זי"ע

ספר "מאור עיניים" על התורה וספר "ישמח לב" על אגדות הש"ס וכן ספר "ליקוטי תורה" מאת אחיינו חביבו הרה"ק ר' מנחם נחום מטשרנאביל זי"ע

ספר "ליקוטי מוהר"ן" מאת נינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע

 

תלמידיו הסמוכים מקבלים איש מפי איש:

• "ליקוטים יקרים", "אמרי פינחס" ו"מדרש פינחס"
מאת הרה"ק רבי פינחס מקאריץ זי"ע, תלמיד חבר ואהוב נפשו להבעש"ט הק' זיע"א

• "תולדות יעקב יוסף", "בן פורת יוסף", "כתונת פסים", "צפנת פענח" עה"ת והמועדים
מאת תלמידו חביבו של מרן הבעש"ט הק' זיע"א, הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן כ"ץ מפולנאה זי"ע

• "אור המאיר"
– לתלמידו הקדוש רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע

• "מאיר נתיבים" ו"סוד יכין ובועז"
מאת תלמידו הרה"ק רבי מאיר מרגליות זי"ע 

• "מגיד דבריו ליעקב", "ליקוטי אמרים" ו"אור תורה"
מאת תלמידו הרה"ק רבי דוב בער המגיד הק' ממעזעריץ זי"ע 

• "פרי הארץ"
מאת תלמידו מנעוריו ותלמיד המגיד הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטעבסק זי"ע" 

• "זכרון זאת" ו"זאת זכרון"
מאת תלמידם הצעיר של המגיד הק' ממעזריץ ושל בעל הנעם אלימלך ושל רבי שמואל שמעלקע מניקלשבורג זי"ע, הוא הרה"ק יצחק יעקב הלוי איש הורוויץ הוא ה"חוזה" הק' מלובלין זי"ע. 

 

ספרי יסוד נוספים המרכזים באופן מסודר משנת הבעש'ט זיע'א:

• תהלים הבעש'ט

• פירקי אבות הבעש'ט

• ספר "היכל הברכה" על התורה
מאת הרה'ק ר' יצחק יהודה יחיאל סאפרין מקאמארנא זי"ע בדרך משנתו של מרן רבי ישראל בעש"ט הק' זיע"א

• ספר "אוצר החיים"
ביאור פנימי עפ"י סדר מצוות התורה בדרך הבעש"ט הק' זיע"א

• ספר "נוצר חסד"
על פרקי אבות כנ"ל

חדשות בבית הבעל שם טוב

הרשמת חברים

שֶׁהַשְּׁכִינָה היא עוֹלָם הַדִּבּוּר – והיא מְדַבֶּרֶת אותך