המוכיח מפולנאה ומורנו הבעש"ט

המוכיח מפולנאה ומורנו הבעש"ט | שבחי הבעל שם טוב מעשה נ